Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 w Tarnowie

ul. Błonie 2A, 33-100 Tarnów

Tel: 14 6317118

Fax: 14 6201146

e-mail: jrg2@straz.tarnow.pl

Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2

należy w szczególności:

 1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych na przydzielonym obszarze w czasie  pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie  klęsk żywiołowych i podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez   inne podmioty ratownicze,
2) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
3) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
4) prowadzenie dokumentacji specjalistycznej grupy ratowniczej w zakresie prowadzonego doskonalenia zawodowego.
5) sporządzanie harmonogramów służb i rozliczanie czasu służby strażaków JRG,
6) rejestracja czasu służby pełnionej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych  podległych strażaków,
7) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
8) przygotowanie własnych sił i  środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym, współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania Jednostki w zakresie przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych,
9) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
10) wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
11) ustalanie przypuszczalnej przyczyny powstania pożaru i miejscowego zagrożenia,
12) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych na obszarze miasta Tarnowa i Powiatu  Tarnowskiego,
13) wykonywanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
14) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, szkolenia  i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego,
15) analizowanie stanu i wnioskowanie potrzeb w zakresie wyszkolenia  zawodowego strażaków oraz wyposażenia sprzętowego JRG,
16) udział w aktualizacji:
a. stanu gotowości operacyjnej,
b. procedur ratowniczych,
c. dokumentacji operacyjnej,
17) udział w przygotowaniu analiz  z działań ratowniczych,
18) wykonywanie bieżących konserwacji i obsług codziennych sprzętu transportowego, silnikowego oraz specjalnego i specjalistycznego,
19) wykonywanie zadań w ramach regulaminu służby, musztry i ceremoniału
pożarniczego.

Jedną ze specjalizacji Jedostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 jest ratownictwo techniczne realizowane w ramach “Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Tarnów”                                                                               Drugą specjalizacją jest ratownictwo wodno – nurkowe realizowane               w ramach “Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Małopolska”,obydwie te grupy wchodzą w skład Małoplskiej Brygady Odwodowej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego i COO Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego .

Opis i źródło: KM PSP Tarnów